Bánh tỳ đè decal máy cắt chữ Roland

Bánh tỳ đè decal máy cắt chữ Roland
Sau một thời gian dài sử dụng máy cắt decal Roland cũng như các máy cắt decal khác, các bánh tỳ đè decal của máy cắt decal bị