Cần gạt ép decal máy cắt chữ decal Roland

Cần gạt máy cắt decal Roland
Mọi loại Máy cắt decal đều cần một hệ thống cần gạt có lò xo mạnh ép, đè giữ decal gọi là cần gạt ép decal hay cần